Pomiary na mapy 3D

Załączony artykuł przedstawia metodę wizualizacji pomiarów dowolnych wielkości fizycznych na mapach trójwymiarowych.
Warunkiem koniecznym jest skorelowanie pomiarów z pozycją geograficzną. Na mapach mogą być wyświetlane zarówno wyniki pomiarów dokonywanych w miejscach stacjonarnych, jak i przebiegi rejestrowane w obiektach znajdujących się w ruchu.
Powiązanie pomiaru z miejscem jego wykonywania daje nowe możlwości interpretacji wyników.